การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A (ช่องทางการสอบถามข้อมูลและข้อสงสัย)

O9 : Social Network

O10 : แผนดำเนินงานประจำปี

O11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 : E-Service

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O34 : นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การติดต่อ