ข้อมูลจำเพาะ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

อักษรย่อ
บ.ซ.

อัตลักษณ์
ลูกบางซ้าย เป็นคนดีและมีความรู้

เอกลักษณ์
ภูมิทัศน์งามเด่น มุ่งเน้นคุณธรรมนำปัญญา ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธบางซ้ายวิทยาบวรปัญญานฤมิต

คติพจน์ประจำโรงเรียน
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

ปรัชญาประจำโรงเรียน
ประพฤติดี  มีพลานามัย  ใฝ่ใจการงาน  รักการศึกษา  พัฒนาชุมชน

สีประจำโรงเรียน
ชมพู – เหลือง

การติดต่อ