ผู้บริหาร

นางสาวณัฏฐนิธ  กาลพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๓๕๔๕๑๐๗๕
E-mail : nok-nut@hotmail.com


นางสาวพิชชากานต์ ถินต่าย

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๕-๙๕๙๗๑๙

E-mail : pam_picchakan@hotmail.com


การติดต่อ