หัวหน้ากลุ่มบริหาร

นางฐิติพร สินสืบผล

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัลภา กระจะจ่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายพิษณุ ศรีสุวรรณ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรี สุทธิ กระจะจ่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

การติดต่อ