เกียรติประวัติ

  • ปี พ.ศ. 2528 เป็นโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) 
  • ปีการศึกษา 2532 ได้รับรางวัล โรงเรียนและนักเรียนรางวัลพระราชทาน 
  • ปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
  • ปี พ.ศ. 2546 เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน 
  • 13 มกราคม 2549 ผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
การติดต่อ