เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์

  1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะอาชีพ และพัฒนาสู่สากล
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

  1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และมีทักษะอาชีพตามศักยภาพ
  2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกเป็นชาติไทย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
  5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
การติดต่อ