เป้าประสงค์และกลยุทธ์

เป้าประสงค์

 1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Bangsaai Model
 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีทุกกลุ่มสาระ
 3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 5. ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 6. ครูมีทักษะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 7. ครูมีทักษะการผลิตสื่อ ICT
 8. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
 10. สถานศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์

 1. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 3. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
 4. สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 5. ส่งเสริมศักยภาพครู
 6. ส่งเสริมการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
 7. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 8. สนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ติดต่อเรา