การจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนออนไลน์ ภาคเรียน1 ปีการศึกษา2564

แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน
ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 07.00 – 15.00 น. ทางโรงเรียนให้นักเรียนส่งเอกสารการเรียนประจำเดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม ตามจุดบริการ 12 จุด โดยให้นักเรียนเลือกส่งจุดบริการที่ใกล้บ้านและสะดวกที่สุด ซึ่งจะมีกล่องรักเรียนวางไว้ให้ใส่เอกสาร

การติดต่อ