กำหนดการการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบางซ้าย

แจ้งกำหนดการการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนบางซ้าย
วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 8.00 – 11.00 น. นักเรียน ม.1 ,ม.2 , ม.3/1 , ม.6/3 จำนวน 200 คน
วันที่ 12 ตุลาคม เวลา 12.00 น. นักเรียน ม.3/2 ม.3/3 ม.6/1 ม.6/2 จำนวน 104 คน
วันที่ 14 ตุลาคม เวลา 8.00 น.นักเรียนชั้น ม.4 , ม.5 จำนวน 186 คน

ให้นักเรียนมาในเวลาที่กำหนด สถานที่รับวัคซีน โรงพยาบาลบางซ้าย
โดยนักเรียนทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกคน และต้องพาผู้ปกครองมาด้วย เนื่องจากนักเรียนยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หากนักเรียนคนไหนไม่สะดวกมาวันเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งผ่านทางคุณครูที่ปรึกษา

การติดต่อ