กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้หัวข้อเรื่อง “แนะนำหนังสือน่าอ่าน”

เชิญชวน นักเรียนโรงเรียนบางซ้ายวิทยาทุกคน ที่สนใจ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้หัวข้อเรื่อง “แนะนำหนังสือน่าอ่าน”
# หมดเขตการส่งผลงาน 30 ธันวาคม 2564 นี้
>> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ครูคมกริช รักคำ และ ครูณัฐยุภาพร หนูเต๊ะ
การติดต่อ