จดหมายข่าว วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสาวณัฏฐนิธ กาลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางซ้ายวิทยา ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะครูเต็มคณะ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพรัอมการเปิดเรียนแบบ On site ภาคเรียนที่ 2/2564 กำหนดจัดการเรียนการสอนสองรูปแบบควบคู่กัน สลับเลขคู่ เลขคี่ ใช้รูปแบบ On site ควบคู่กับรูปแบบ On line

การติดต่อ