ตารางเวลารับ-ส่งเอกสาร วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564

ตารางเวลารับ-ส่งเอกสาร วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
ส่งเอกสารบริเวณโดมอเนกประสงค์
รับเอกสารบริเวณถนน หน้าอาคาร 6 (สีฟ้า)

ระดับชั้น ม1. รับส่งเอกสาร เวลา 8.30 -9.30 น.
ระดับชั้น ม.2 รับส่งเอกสาร เวลา 9.30-10.30 น.
ระดับชั้น ม.3 รับส่งเอกสาร เวลา 10.30-11.30 น.
ระดับชั้น ม.4 รับส่งเอกสาร เวลา 12.30 -13.30 น.
ระดับชั้น ม.5 รับส่งเอกสาร เวลา 13.30-14.30 น.
ระดับชั้น ม.6 รับส่งเอกสาร เวลา 14.30-15.30 น.

การติดต่อ