ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เต็มรูปแบบไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

การติดต่อ