ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัว จำนวน ๑ หลัง ตามแบบของกองออกแบบ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การติดต่อ