ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศ เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โดยทางโรงเรียนได้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564

หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การเรียนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564

การเรียนในรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ดำเนินการเรียนตามตาราง โดยเรียนคาบละ 30 นาที และพักปฏิบัติภาระงาน 20 นาที

การติดต่อ