ประกาศ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เนื่องด้วยมีนักเรียนบางส่วนประสบเหตุอุทกภัยและเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ตรวจ ATK
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนรูปแบบ ON-SITE
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

การติดต่อ