ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดยจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่ วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564
>> วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ให้นักเรียนรับเอกสารตามจุดนัดหมาย
การติดต่อ