ประกาศเลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)

ประกาศเลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ตามมติการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลื่อนจาก วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)

การติดต่อ