ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)

ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site)จาก วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็น วันที่ 2 สิงหาคม 2564 (หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การติดต่อ