การประเมินครูผู้ช่วย วันที่ 8 พ.ย. 2564

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดยมีผู้เข้ารับการประเมิน ดังนี้
1. นายอรรถพล จั่นประดับ รับการประเมินครั้งที่ 4
2. นางนงลักษณ์ บุญเพ็ง รับการประเมินครั้งที่ 4
3. นางสาวสุดารัตน์ แก้วกระจ่าง รับการประเมินครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ