หลักฐานการโอนเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาท

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
โรงเรียนได้ดำเนินการโอนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา 2,000.- บาท
ขณะนี้โรงเรียนบางซ้ายวิทยา ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ดังนี้
การติดต่อ